Verdeel en heers

(English below)

Na 11 jaar lijkt het me, als voorzitter van een Maastrichtse club, tijd om iets anders te gaan doen. Dus, om maar met de deur in huis te vallen, ik stop per 31 december 2022 met het voorzitterschap van Kimbria Racket Club. En om het nog erger te maken: het hele bestuur stopt ermee. Gerjanne, onze top secretaris, is al per 1 juni gestopt.

En nu hoor ik jullie denken. Hoe moet dat nu verder? Het ging zo lekker. En dat klopt inderdaad. De club is er de afgelopen jaren behoorlijk op vooruit gegaan. En dat heeft veel energie gekost. Nu mogen anderen voortborduren op de ontstane situatie. Best een lekker begin, al zeg ik het zelf.

Maar, we willen niet zomaar in het niets verdwijnen, en alle kennis overboord gooien. Van de andere kant denken we dat 'de drukke mens van tegenwoordig' het niet zo ziet zitten om onze taken 1 op 1 over te nemen. Je moet namelijk behoorlijk gestoord zijn om zo'n taak over te nemen.

Dus hebben we wat bedacht. We gaan 2 besturen bemensen onder het motto 'verdeel en heers'. Wat veel leden niet weten is dat er feitelijk al 2 besturen zijn. Eén voor de club en één voor het beheer van het park en het clubhuis. Deze entiteiten heten formeel 'Tennisvereniging Kimbria-Tennis' en 'Stichting Beheer Tennispark Kimbria'. Binnen het bestuur hebben wij het altijd over 'de vereniging' en 'de stichting'. De afgelopen 11 jaar zijn de besturen van deze twee entiteiten bezet door dezelfde mensen, alsof het één bestuur was. Het was onze overtuiging dat dit nodig was om slagvaardig uit het diepe dal op te krabbelen. Binnen de huidige situatie denk wij dat 2 aparte besturen prima kunnen samenwerken. In de bijlage vind je informatie over de rolverdeling van de 2 toekomstige besturen.

Concreet is het idee als volgt. Frits Janssen (onze huidige Penningmeester) en ondergetekende blijven bestuurders voor het facilitaire deel. Wij stappen dus uit het bestuur van de vereniging per 31 dec 2022. De vacante plekken zijn ook in de bijlage terug te vinden. Kort samengevat zijn we op zoek naar een nieuwe bestuur voor de vereniging en een secretaris voor de stichting. Bij voorkeur wachten we niet tot 31 december, maar kleuren we de plaatjes gedurende 2022 alvast in. De benoeming van de 2 nieuwe besturen in de ALV (begin 2023) zou wat mij betreft een formaliteit moeten zijn.

Graag komen we in contact met kandidaten die een van deze rollen de komende jaren op zich willen nemen. Ja het kost tijd en het vraagt commitment. Van de andere kant denken wij dat het mogelijk moet zijn nu we de taken over 2 besturen hebben verdeeld.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op. Dan kunnen we die bespreken.

Peter van de Kragt
Voorzitter Kimbria Racket Club

--------------------------------------------------------------------------------

After 11 years, as president of a Maastricht club, I think it's time to do something else. So, in short, I'm quitting the presidency of Kimbria Racket Club on 31 December 2022. And to make things worse, the whole board is quitting. Gerjanne, our top secretary, already quit as of June 1.

And now I hear you thinking. How is this going to continue? It was going so well. And that is indeed true. The club has grown considerably in recent years. And that took a lot of energy. Now others can build on the created situation. Quite a good start, even if I do say so myself.

But we don't want to just disappear into thin air, throwing all our knowledge overboard. On the other hand, we think that 'today's busy people' are not so keen on taking over our tasks 1 on 1. You have to be pretty crazy to take over such a task.

So we came up with something. We are going to man 2 boards under the motto 'divide and rule'. What many members do not know is that there are actually already 2 boards. One for the Tennis & Padel Club and one for the management of the park and clubhouse (facilities). These entities are formally called 'Tennisvereniging Kimbria-Tennis' and 'Stichting Beheer Tennispark Kimbria'. For the past 11 years, the boards of these two entities have been occupied by the same people, as if they were one board. It was our conviction that this was necessary in order to rise decisively from the deep valley we were in. Within the current situation we think that two separate boards can work fine together. In the annex you will find information about the role distribution of the two future boards.

Specifically, the idea is as follows. Frits Janssen (our current Treasurer) and undersigned will remain responsible for the facilities part. We will thus step down from the 'Tennis and Padel' board as of 31 dec 2022. The vacancies can also be found in the attachment. In short, we are looking for a new board for the Tennis and Padel Club and a secretary for the 'facilities board'. Preferably we do not wait until 31 December, but we already color the pictures during 2022. The appointment of the 2 new boards in the ALV (early 2023) should be a formality as far as I am concerned.

We would like to get in touch with candidates who are willing to take on one of these roles in the coming years. Yes it takes time and it requires commitment. On the other hand, we think it should be possible now that we have divided the tasks over 2 boards.

Do you have any questions? Then please contact me. Then we can discuss them.

Peter van de Kragt
Chairman Kimbria Racket Club

Downloads:

Blog Voorzitter Overzicht