De smaak van Kimbria Racket Club

(English below)

Wat is de smaak van Kimbria Racket Club? En dat bedoel ik niet letterlijk maar figuurlijk. Letterlijk vaststellen is nog best lastig, al hoor ik graag van diegene die het geprobeerd hebben.

Ik heb het meer over wie we waren en wie we nu zijn, als vereniging. Het is duidelijk dat we een behoorlijke transitie hebben doorgemaakt. Of, beter gezegd, we hebben een metamorfose ondergaan. Als je de club van 5 jaar gelden vergelijkt met die van nu, dan is dat een wereld van verschil. Het smakenpalet van onze mooie club is behoorlijk verschoven. Zelf vind ik dat we erop vooruit zijn gegaan. Van een club met financiële problemen en een teruglopend ledenaantal naar een situatie waarin we (hard) groeien en de financiële vooruitzichten prima zijn. Ik zal een paar smaken met jullie doornemen.

Leeftijdsopbouw.

Ik heb niks tegen onze oudere leden. Sterker nog, we moeten ze koesteren. Zeker ook omdat ik zelf ook wat ouder begin te worden. Van de andere kant waren we vijf jaar geleden een 'grijze club'. Vele oude(re) trouwe leden die al jaren lid zijn versus een slinkende instroom van jong(er) bloed. Uiteindelijk ondergraaft dat het voortbestaan van iedere club. Het is daarom goed om te zien dat de piek op dit moment in de groep 25-35 jarigen ligt. Net afgestudeerde jongeren staan vooraan om lid te worden. We zijn meer in evenwicht. En dat smaakt goed.

Aanbod.

We zijn van een Tennisclub naar een Racketclub getransformeerd door de toevoeging van padel. Een menukaart met meer smaken. Een gouden greep zo blijkt nu. Tennis zit in de lift, maar padel nog veel meer. En de combinatie van deze 2 sporten maakt dat we een aantrekkelijke club zijn om lid van te worden. Middels 'Project 34' zijn we druk bezig om 2 extra padelbanen neer te leggen, baan 3 en 4. Hiermee brengen we het aanbod verder op smaak. Nog pittiger en voller. 

Kimbria Cafe.

Van een uitgebaat café naar een café onder eigen beheer. Een grotere smaakverandering is er niet. We weten nu dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. We zijn weer een smaakvolle vereniging waar leden elkaar helpen. Bijkomend voordeel is dat de omzet meegroeit met het aantal leden. Nu Corona (bijna) voorbij is kunnen we de financiële bijdrage van het café gaan benutten. En dat is extra mooi. Ik kijk erg uit naar de eerste 'Weizen van het vat'!

Vrijwilligers.

Niet ieder lid biedt zich spontaan aan om een smaakbepaler te worden. Toch hebben we een mooi aantal commissieleden dat zich op allerlei vlakken inzet voor de club. En als iets lekker smaakt, dan is het makkelijker om mensen te laten proeven aan de geneugten van vrijwilligerswerk. Het is leuk en gezellig. Soms hard werken en daarna genieten van het resultaat. Dat maakt een vereniging, dus ook Kimbria Racket Club. Iedere vrijwilliger levert een ingrediënt om tot de 'Kimbria clubsmaak' te komen. Nieuwe smaakmakers zijn overigens altijd welkom!!

Alles overziend mogen we trots zijn op wat we bereikt hebben. De nieuwe leden zijn van harte welkom om samen de toekomstige smaken te bepalen. We zijn geen afhaalchinees meer, maar een gezellig eetcafé waar iedereen zich thuis voelt. Een goede menukaart hoort daarbij, met voor ieder wat wils.

 

Peter van de Kragt
Voorzitter Kimbria Racket Club

--------------------------------------------------------------------------------

(English)

What is the flavor of Kimbria Racket Club? And I don't mean that literally but figuratively. Literally defining it is still quite difficult, although I love to hear from those who have tried.

I'm talking more about who we were and who we are now, as a club. It is clear that we have gone through quite a transition. Or, more accurately, we have undergone a metamorphosis. If you compare the club of 5 years ago to the one we have now, it is a world of difference. The palette of our beautiful club has shifted considerably. Personally, I think we have improved. From a club with financial problems and a declining membership to a situation where we are growing (fast) and the financial prospects are fine. I will go through a few flavors with you.

Age Structure.

I have nothing against our older members. In fact, we should cherish them. Especially since I'm starting to get a bit older myself. On the other hand, five years ago we were a 'grey club'. Many old(er) loyal members who have been members for years versus a dwindling influx of young(er) blood. Ultimately, that undermines the survival of any club. It is therefore good to see that the peak is currently in the 25-35 year old group. Recent graduates are at the forefront of becoming members. We are more balanced. And that tastes good.

Offerings.

We have transformed from a Tennis Club to a Racket Club with the addition of padel. A menu with more flavors. A golden touch it seems now. Tennis is on the rise, but padel even more so. And the combination of these two sports makes us an attractive club to become a member of. Through "Project 34" we are working on 2 additional padel courts, courts 3 and 4. With this we will further spice up the offer. Even spicier and fuller. 

Kimbria Cafe.

From a managed café to a café under our own management. There is no greater change in taste. We now know that the advantages outweigh the disadvantages. We are once again a flavorful club where members help each other. An additional advantage is that turnover grows along with the number of members. Now that Corona is (almost) over, we can start using the financial contribution from the café. And that is extra nice. I am very much looking forward to the first 'Weizen on tap'!

Volunteers.

Not every member spontaneously offers themselves to become a taste maker. Nevertheless, we have a nice number of committee members who dedicate themselves to the club in all kinds of ways. And if something tastes good, it is easier to give people a taste of the joys of volunteering. It is fun and enjoyable. Sometimes hard work and then enjoying the result. That's what makes a club, including Kimbria Racket Club. Every volunteer provides an ingredient to achieve the 'Kimbria club taste'. New tastemakers are always welcome!

All in all, we can be proud of what we have achieved. New members are welcome to join us in determining future flavors. We are no longer a takeaway Chinese, but a cozy eatery where everyone feels at home. A good menu is part of that, with something for everyone.

 

Peter van de Kragt
Chairman Kimbria Racket Club

Blog Voorzitter Overzicht